SUNDISA

Remodelació del portal corporatiu: migració i reprogramació de continguts i plantilles en un entorn WordPress. En col·laboració amb soymimarca (www.soymimarca.com)

UNOON

Definir un nou portafoli. Dimensionament organitzacional i disseny i conceptualització dels suports comercials per a la captació de nous clients.

XACOBEO 2010

Informe comparatiu per al disseny de la nova estratègia de comunicació online per al Xacobeo 2010. En col·laboració amb RocaSalvatella.com

UOC

Informe comparatiu de bones i males pràctiques on-line d’universitat internacionals de referència.

SECOMSA

Suport a la Direcció Tècnica per a la posada en marxa de la Planta Mecànico-Biològica de Botarell.

Weight Watchers

Creació del Departament de Marketing Relacional donant suport a la Direcció de Marketing i al Director General. Optimització i redefinició el procés de selecció de les monitores WeightWatchers. Reorientació de la presència a la xarxa de Weight Watchers

MARRO CAFÉ

MARRO CAFÉ. Diágnostic i Proposta de desenvolupament de noves estratègies per a la captació de nous clients i fidelització dels actuals.

MANFATTA

Conducció de la reflexió estratègica per al desenvolupament de nous serveis. Pla de comunicació del llançament.

EURECAMEDIA

Assessorament i suport a la Direcció en l’estratègia de l’empresa. Pla de negoci i màrqueting.

EMT

Informe de viabilitat per al nou pla de millora de tarifes socials.

E-LOGOS

Diagnòsi sobre la comercialització i la xarxa de ventes dels productes de formació on-line.